Jordi Rocas

Director creatiu, il·lustrador i dissenyador multidisciplinar independent amb més de 10 anys d'experiència aquí i fora del país. Treballa en diferents agències de publicitat i teoritza sobre la naturalesa del branding; coneix la marca i com donar-li vida. Molt vinculat a les diferents disciplines artístiques i multimèdia. Creu en l'esforç i la superació constant i que treballar amb amor i passió és la base per fomentar la creativitat i desenvolupar els objectius personals. Treballa des de la il·lustració més tradicional a les noves tecnologies, prioritza trobar solucions humanes, positives i creatives davant d'una idea o concepte, amb un estil propi, eficaç per aconseguir allò que hom desitja, trobant el creixement sostenible per al client amb l'equip de professionals i les eines necessaries que garanteixin materialitzar i controlar tot tipus de projectes, comercials, culturals, institucionals, individuals, públics o privats.
Creative director, illustrator and designer multidisciplinary independent more than 10 years of experience here and abroad. Work in different agencies and publicictat theorized about the nature of branding and brand knows how to give life. Closely linked to the various artistic disciplines and multimedia. Believe in the effort and constant improvement. He believes that working with love and passion are the foundation to foster creativity and develop their personal goals. Work from traditional illustration to new technologies, prioritizing positive, human and creative solutions in front of ideas or concept, with a unique style and effective, so finding sustainable growth for the client with the professional and necessary tools to ensure materialize and control all types of projects, commercial, cultural, institutional, individual, public or private.